Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 1. IDENTIFICACIÓ

Titular: INICIATIVES I PROGRAMES SL

Domicili social:

 • Viladecans: Avinguda Roureda, 63 bxos 08840 Viladecans.
 • Barcelona: Moianès, 50 bis 4-1 08014 Barcelona

CIF: B59545913

Registre Públic: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona [Tomo 20593, Foli 197, Full B 10019.

Telèfon:

 • Viladecans: 936372111
 • Barcelona: 931992099

E-mail:

 • Viladecans: iniciatives@grup-ip.cat
 • Barcelona: bcn@grup-ip.cat

Delegat/da de Protecció de Dades (DPO): pot contactar amb la nostra DPO mitjançant els següents mitjans:

E-mail: mgranados@grup-ip.cat o annacampas@grup-ip.cat

Adreça: qualsevol de les dos abans indicades.

 

 

 1. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

 

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, el Usuari o usuària resta informat/da  sobre la forma en que ESPAI JOVE LA CAPELLA recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades mitjançant els formularis  que s’entreguen a l’efecte, o resten a la web: ESPAILACAPELLA.WORDPRESS.COM (en endavant, el “lloc Web”), així com els de navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a ESPAI JOVE LA CAPELLA

 

De conformitat amb allò disposat en la legislació vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, el Usuari o usuària presta el seu consentiment informat/da, expresso, lliure i inequívoc per tal de que les dades personals que proporcioni a través dels formularis o lloc web siguin tractats per ESPAI JOVE LA CAPELLA essent aquest el Responsable del Tractament, salvo que, en el moment de la recollida d’aquests, s’indiqui el contrari.

 

L’Usuari o usuària ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a ESPAI JOVE LA CAPELLA

 

 

 1. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

 

Les dades sol·licitades als formularis o el lloc web són amb caràcter general, obligatoris (tret que al camp requerit s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes.

 

Per tant, sinó es faciliten aquests o no es faciliten correctament no es podran atendre les sol·licituds dels usuaris i usuàries.

 

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ ESPAI JOVE LA CAPELLA LES DADES PERSONALS DE LES PERSONES USUÀRIES I AL LLARG DE QUANT TEMPS?

 

Les dades personals recollides seran tractades per ESPAI JOVE LA CAPELLA conforme a les següents finalitats:

 

 • Gestionar les sol·licituds de contacte, informació i consultes sobre els serveis que ofereix ESPAI JOVE LA CAPELLA a través dels canals disposats per això mitjançant els formularis o el lloc web;
 • Gestionar les confirmacions relacionades amb la prestació del servei;
 • Gestionar l’alta i baixa de les persones usuàries al seu sistema de mailing i comunicacions;
 • Realitzar i gestionar les possibles reserves d’espais i serveis;
 • Gestionar l’accés de les persones usuàries al nostre Lloc Web i l’ús que facin d’aquest (si s’escau);
 • Gestionar, modificar o eliminar la informació proporcionada pels serveis;
 • Remetre periòdicament els nostres butlletins electrònics amb les nostres ofertes, activitats, promocions i noticies relacionades, a excepció que s’indiqui lo contrari, o les persones usuàries s’oposin o revoquin el consentiment;
 • Extraccions manuals i mitjançant API d’usuaris de la BBDD per a carregar l’eina d’enviament d’emails de comunicació
 • Remetre comunicacions als serveis i professionals adscrites relatives al servei prestat;
 • Realitzar informes estadístics anònims respecte dels hàbits, serveis, usos, característiques de les persones usuàries…;
 • Publicar els comentaris i imatges de les persones usuàries;
 • Mesurar l’interès de les persones usuàries pel servei i les activitats prestades;
 • Sol·licitar informació a les persones usuàries, especialment mitjançant enquestes de satisfacció;
 • Gestió i contestació dels drets dels titulars de les dades.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

 

Les dades es conservaran al llarg del temps necessari per a la realització del servei o finalitats per a les que van ser recollides, a excepció de que les persones usuàries sol·liciten la seva baixa a ESPAI JOVE LA CAPELLA, s’oposi o revoqui el seu consentiment.

 

 1. QUINES DADES DE LES PERSONES USUÀRIES TRACTARÀ ESPAI JOVE LA CAPELLA .?

 

ESPAI JOVE LA CAPELLA. Tractarà les dades que es sol·licitin i, en tot cas, aquelles que s’indiquin com a obligatòries per a la prestació del servei sol·licitat. En el supòsit de que les persones usuàries no indiquin les dades requerides com a obligatòries, això suposarà la impossibilitat de portar a terme la prestació dels serveis.

 

En concret, ESPAI JOVE LA CAPELLA , tractarà les següents categories de dades de les persones usuàries:

 • Dades d’identificació: nom, cognoms, edat i noms dels tutors (en cas de menors).
 • Dades de contacte: adreça, adreça de correu electrònic, número de telèfon (mòbil i fix), i xarxes socials de contacte.
 • Dades de transacció de bens i serveis (si s’escau).
 • Dades mèdiques: Si necessita alguna prestació especial o la presa de medicaments
 • Altres dades: dades facilitades als camps oberts dels formularis entregats o disposats al lloc web o amb documents adjunts.
 • Dades de navegació.

 

En cas de que les persones usuàries facilitin dades de tercers, manifesta disposar del consentiment d’aquests i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a ESPAI JOVE LA CAPELLA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant, ESPAI JOVE LA CAPELLA , podrà portar a terme les verificacions necessàries per a constatar aquest fet, adoptant les diligències degudes que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

 1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

 

La legitimació del tractament de dades serà:

 • Per a la gestió de consultes, sol·licituds d’informació, alta i baixa dels serveis, serà el compliment de relació contractual i el consentiment prestat per l’usuari per això.
 • Per a la gestió de serveis, serà el compliment d’allò expressat als plecs de condicions.
 • Per a la gestió, modificació o eliminació de la informació proporcionada pels serveis i els i les professionals adscrits a aquests.
 • Per a la gestió de l’accés al lloc web, serà el compliment dels plecs i el consentiment explícit de les persones usuàries.
 • Per a la realització d’informes estadístics anònims, l’interès legítim de ESPAI JOVE LA CAPELLA.
 • Pel tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, relatiu als propis serveis de ESPAI JOVE LA CAPELLA , per les seves persones usuàries, es basarà en l’interès reconegut per la normativa.

 

Els consentiments obtinguts per a les finalitats mencionades són independents, per lo qual les persones usuàries poden revocar un en concret o varis, no afectant a la resta. Podrà revocar el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, si bé això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats abans.

 

Per tal de revocar aquest consentiment, les persones usuàries podran contactar amb ESPAI JOVE LA CAPELLA, enviant un email a les adreces abans indicades

 

 1. AMB QUI ES COMPARTIRAN LES DADES DE LES PERSONES USUÀRIES?

 

Les dades de les persones usuàries podran ser comunicades a la resta de serveis associats, i a la institució a la qual pertany aquest.

aquesta comunicació de dades serà realitzada per l’adient compliment de les obligacions legals i/o de les prestacions de serveis relacionades amb les finalitats anteriorment indicades. Aquests tercers no tractaran les dades amb fins propis que hagin estat prèviament informades per ESPAI JOVE LA CAPELLA.

 

Els destinataris indicats al present apartat es troben ubicats dintre de l’Espai Econòmic Europeu, amb la qual cosa no es faran transferències internacionals de dades.

 

 

 1. AL LLARG DE QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES DADES DE LES PERSONES USUÀRIES?

 

Les dades personals facilitades el moment de la creació del compte de l’usuari s’emmagatzemen als nostres registres, i el seu termini de conservació serà al llarg de tot el temps que duri la relació establerta entre ambdues parts, i una vegada finalitzada aquesta, fins la finalització de les responsabilitats derivades dels serveis prestats.

 

 1. RESPONSABILITAT DE LES PERSONES USUÀRIES

 

La persona usuària:

Garanteix que és major de 18 anys, o en cas contrari comptar amb la deguda autorització, i que les dades facilitades a ESPAI JOVE LA CAPELLA,  són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes. La persona usuària, o en el seu defecte els seus pares, meres o tutores, respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la situació real.

 

Garanteix que ha informat als tercers dels que facilitin dades, en cas de fer-lo, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a ESPAI JOVE LA CAPELLA ,  per a les finalitats senyalades.

 

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través dels formularis o Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això pugui causar a ESPAI JOVE LA CAPELLA , o a tercers.

 

 

 1. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

 

Una de les finalitats per a les que ESPAI JOVE LA CAPELLA, tracta les dades personals proporcionades de part de la persona usuària, és per a remetre’l comunicacions electròniques amb informació relativa al servei, esdeveniments, noticies rellevants. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquelles persones usuàries que haguessin autoritzat expressament l’enviament d’aquestes. En el cas de persones usuàries que s’apuntin a activitats o serveis oferts a través dl Lloc web, se li remetran comunicacions electròniques  sempre i quan no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció d’aquestes.

 

En cas de que la persona usuària desitgi deixar de rebre comunicacions de part de ESPAI JOVE LA CAPELLA, pot sol·licitar la baixa del servei mitjançant l’adreça electrònica abans senyalada, així com indicant la seva negativa a la recepció d’aquestes, contestant el seu desig de no rebre-les.

 

De la mateixa manera, pot oposar-se i/o revocar el consentiment i per a tal d’aconseguir això, en cadascuna de les comunicacions enviada, se l’informarà dels mitjans pels quals ho pot realitzar.

 

 

 1. EXERCICI DE DRETS

 

La persona usuària pot enviar un escrit a la direcció senyalada en l’encapçalament d’aquesta política amb la referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

Revocar els consentiments atorgats.

Obtenir confirmació sobre si  en ESPAI JOVE LA CAPELLA, s’estan tractant dades personals que li afecten, o no.

Accedir a les seves dades personals (si es gestionen electrònicament).

Rectificar les dades incompletes o inexactes.

Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.

Obtenir de ESPAI JOVE LA CAPELLA , la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Posar-se en contacte amb el/la DPO a través dels contactes abans facilitats

Interposar una reclamació relativa a la seva protecció de dades personals davant:

Agencia Española de Protección de Datos

Calle de Jorge Juan, 6,

28001 Madrid.

 

 

 1. MESURES DE SEGURETAT

 

ESPAI JOVE LA CAPELLA, tractarà les dades de la persona usuària en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el secret d’aquests, de conformitat amb allò previst en la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures de índole tècnic-organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tot tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als resten exposades.

 

 

Darrera actualització: 23 de maig de 2018